Hotade skalbaggar på skogslind – Inventering i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport
rapportomslag 2018:03

Miljöer med gammal lind har potential att hysa en mycket exklusiv skalbaggsfauna. Nio skalbaggsarter, som mer eller mindre är helt beroende av lind, omfattas av Åtgärdsprogram för skalbaggar på skogslind (Ehnström 2006). Syftet med aktuell inventering är att undersöka förekomsten av vedlevande skalbaggar på lind i Kalmar län, med fokus på åtgärdsprogrammets arter. En viktig del av inventeringen var också att lokalisera förekomster av den hotade svampen linddyna som uteslutande växer på lind och som fyra av åtgärdsprogrammets arter är beroende av. 
En kartering av lämpliga lokaler utfördes av Ecocom 2015 där 132 lokaler i Kalmar län inventerades. Vid karteringen bedömdes lokalernas biotopkvaliteter samt om naturvärdena uppnådde nyckelbiotopsklass. 19 av de lokaler som hade högst biotopvärden inventerades med fönsterfällor 2016. Tre av åtgärdsprogrammets arter påträffades vid inventeringen 2016: enfärgad brandsvampbagge, lindplattbagge och lindfläckbock. En annan naturvårdsintressant art som påträffades vid inventeringen var hålträdskortvingen Quedius truncicola, vilken inte hade påträffats i länet sedan 1960-talet. 
De största hoten mot de påträffade arterna som omfattas av åtgärdsprogrammet är avverkning av gamla lindar. Det är också mycket viktigt att död lindved inte avlägsnas från lokalerna. Igenväxning och skuggning av lindlokaler utgör också ett hot, liksom en alltför nitisk och omfattande hamling av gamla lindar. 
Flera av skalbaggsarterna som är upptagna i åtgärdsprogrammet har sina enda kända nordiska förekomster i Mälarregionen. De flesta av dessa kommer sannolikt inte att utnyttja Kalmar läns lindmiljöer. För flera av de något mer spridda arterna kan dock Kalmar läns lindmiljöer vara av stor betydelse i ett nationellt perspektiv.

Kontakt