Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande

Om publikationen

Löpnummer:
2018:3
Diarienummer:
3706-2016
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-108-4
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Detta är slutrapport till Näringsdepartementet med övergripande resultat och slutsatser kring bostadsförsörjningsfrågorna kopplat till de som av olika skäl har det svårt på bostadsmarknaden. 

Den avslutar ett flertal uppdrag som länsstyrelserna gemensamt och var och en arbetat med på uppdrag av regeringen alltsedan 2012. Under de år som länsstyrelserna arbetat med frågorna så har det skett stora förändringar avseende bostadsförsörjningsfrågorna genom ett flertal lagändringar i BFL och PBL, förändringar kring flyktingmottagande, ökat bostadsbyggande med mera. 
Utmaningen för aktörerna hösten 2017 är att hantera det nya tillståndet på bostadsmarknaden där hemlösheten och utanförskapet ökar samtidigt som det byggs många nya bostäder.

Föreliggande rapporten aspirerar inte på att ge en allomfattande bild av bostadsmarknaden i landet eller kommunernas arbete med bostadsförsörjningsfrågorna och att motverka hemlöshet. Den ger en ögonblicksbild av läget. 

Länsstyrelsen Skåne har haft i uppdrag att samordna länsstyrelsernas uppdrag. Redaktör för rapporten har varit Elisabet Weber och Gunilla Holmlin, Länsstyrelsen Skåne. Till arbetet har funnits en särskild referensgrupp med deltagare från fem länsstyrelser. Samtliga länsstyrelser har kontaktpersoner som ingår ett nätverk. Alla har på olika sätt bidragit till rapporten.

Kontakt