Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande

Om publikationen

Löpnummer: 2018:3

Diarienummer: 3706-2016

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7675-108-4

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Detta är slutrapport till Näringsdepartementet med övergri-pande resultat och slutsatser kring bostadsförsörjningsfrågorna kopplat till de som av olika skäl har det svårt på bostadsmark-naden. 
Den avslutar ett flertal uppdrag som länsstyrelserna gemen-samt och var och en arbetat med på uppdrag av regeringen alltse-dan 2012. Under de år som länsstyrelserna arbetat med frågorna så har det skett stora förändringar avseende bostadsförsörjnings-frågorna genom ett flertal lagändringar i BFL och PBL, föränd-ringar kring flyktingmottagande, ökat bostadsbyggande m.m. 
Utmaningen för aktörerna hösten 2017 är att hantera det nya tillståndet på bostadsmarknaden där hemlösheten och utanför-skapet ökar samtidigt som det byggs många nya bostäder.
Föreliggande rapporten aspirerar inte på att ge en allomfat-tande bild av bostadsmarknaden i landet eller kommunernas ar-bete med bostadsförsörjningsfrågorna och att motverka hemlös-het. Den ger en ögonblicksbild av läget. 
Länsstyrelsen Skåne har haft i uppdrag att samordna länsstyrel-sernas uppdrag. Redaktör för rapporten har varit Elisabet Weber och Gunilla Holmlin, Länsstyrelsen Skåne. Till arbetet har funnits en särskild referensgrupp med deltagare från fem länsstyrelser. Samtliga länsstyrelser har kontaktpersoner som ingår ett nätverk. Alla har på olika sätt bidragit till rapporten.

Kontakt