Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 40 enligt regleringsbrevet för 2017

Om publikationen

Löpnummer:
Saknas
Diarienummer:
851-8242-17
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Annan
Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Enligt 2017 års regleringsbrev ska länsstyrelserna ta fram och sammanställa lägesbilder för kommuner och landsting i respektive län. Detta för att se vilken påverkan som aktuella förändringar i antal asylsökande och nyanlända har för verksamheterna inom socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och sjukvård.

Uppdraget ska genomföras utifrån behov och förutsättningar hos flickor och pojkar, kvinnor och män. Lägesbilden ska även omfatta en bedömning av beredskap och kapacitet i förhållande till bosättningslagen (2016:38).

Länsstyrelsen i Jönköpings län har samordnat redovisningen och lämnat en samlad rapport för samtliga länsstyrelser.

Kontakt