Bottenfauna i Kalmar län 2016 - Undersökning av elva vattendrag och fyra sjölitoraler

Om publikationen

Löpnummer:
2017:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
rapportomslag 201711

Årets bottenfaunaundersökning har omfattat elva lokaler i rinnande vatten och fyra lokaler i sjölitoraler. En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19. Dessutom har bedömningar gjorts av försurningspåverkan och organisk/eutrofierande påverkan enligt Naturvårdsverkets rapport 4913. Naturvärdet har bedömts enligt naturvärdesindex (Nilsson et al 2001).

Kontakt