Bottenfauna i Kalmar län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2017:09

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

rapportomslag 201709

Årets bottenfaunaundersökning har omfattat tio lokaler i rinnande vatten och tre lokaler i sjölitoraler. En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19. Dessutom har bedömningar gjorts av försurningspåverkan och organisk/eutrofierande påverkan enligt Naturvårdsverkets rapport 4913. Naturvärdet har bedömts enligt naturvärdesindex (Nilsson et al 2001).

Kontakt