Slöjröksvamp på Öland - uppföljning och skötselåtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2016:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
53
Publikationstyp:
Rapport
rapportomslag 201605

Slöjröksvampen är rödlistad som sårbar (VU) och omfattas av ett eget åtgärdsprogram. I Sverige beräknas att det finns 100 lokaler.

Slöjröksvampen påträffas i varma lägen i luckig ädellövskog och hässlen med lång kontinuitet på kalkrik mark. I samma miljö finns i regel en stor mängd andra ovanliga svampar.

Arterna och deras livsmiljö har minskat bland annat på grund av upphörd beteshävd med igenväxning som följd. Även för intensiv hävd missgynnar arten. Ett nytt hot har dykt upp i form av kraftiga röjningar som sker för att markerna ska berättiga till ersättning via landsbygdsprogrammet.

Ett viktigt område för slöjröksvampen är Tveta-hägnet på Hönstorps utmarker på mellersta Öland. Här har upprepade inventeringar gjorts av slöjröksvamp. Detta för att se om skötselåtgärderna som utförts i området gynnar svampen.

Kontakt