Kiselalger i Kalmar län 2015 - en undersökning av 10 lokaler

Om publikationen

Löpnummer:
2016:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
59
Publikationstyp:
Rapport
rapportomslag 201602

Kiselalger växer på stenar i vattendrag och används allmänt i Europa och världen över som miljöindikatorer för att bedöma vattenkvalitet.

Undersökningen omfattar lokaler som ingår i såväl den regionala miljöövervakningen och
kalkeffektuppföljningen. Syftet är att öka kunskapen om miljötillståndet i länet och att vara underlag för statusklassning av länets vattenförekomster samt för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. Resultaten kan också användas för avstämning mot miljömålen "Levande sjöar och vattendrag", "Ingen övergödning", "Bara naturlig försurning" och "Ett rikt växt- och djurliv".

Kontakt