Kiselalger i Kalmar län 2015 - en undersökning av 10 lokaler

Om publikationen

Löpnummer: 2016:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 59

Publikationstyp: Rapport

rapportomslag 201602

Kiselalger växer på stenar i vattendrag och används allmänt i Europa och världen över som miljöindikatorer för att bedöma vattenkvalitet.

Undersökningen omfattar lokaler som ingår i såväl den regionala miljöövervakningen och
kalkeffektuppföljningen. Syftet är att öka kunskapen om miljötillståndet i länet och att vara underlag för statusklassning av länets vattenförekomster samt för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. Resultaten kan också användas för avstämning mot miljömålen "Levande sjöar och vattendrag", "Ingen övergödning", "Bara naturlig försurning" och "Ett rikt växt- och djurliv".

Kontakt