Bilaga - Elprovfiske 2015 på 25 lokaler i Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer: 2016:04

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 91

Publikationstyp: Rapport

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning och regionala miljöövervakning gjordes hösten 2015 standardiserade elprovfisken på 25 lokaler i 18 vattendrag. Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på fiskbestånd och vattendrag.

I flertalet fall var förutsättningarna för elfiske goda med normal eller låg vattenföring. De enda lokalerna med vad som bedömdes vara hög vattenföring var Loftaån i norra delen av länet och på lokalen Norra kvillen i Alsterån. På övriga lokaler i Alsterån bedömdes vattenflödet som lågt, vilket skulle kunna innebära att problem uppstått vid kraftverket och vatten inte letts via kraftverkstuben. Varken i Loftaån eller i Alsterån bedöms dock det högre flödet ha utgjort ett större problem som påverkat elfiske-resultatet.

Kontakt