Nätprovfiske 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
91
Publikationstyp:
Rapport

Inom ramen för länsstyrelsen i Kalmar läns kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2014 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. I sex av de sju provfiskade sjöarna hittades ettåriga mörtar, medan det i en sjö saknades flera årskullar, däribland ettåriga mörtar. I vissa av de sjöar där ettåriga mörtar kunde konstateras, var dock fångsterna marginella vilket innebär att viss försurningspåverkan inte kan uteslutas. I vissa fall uppträder även andra tecken på att sjöarna, och fiskbestånden, påverkas av någon yttre störning, t.ex. negativ trendutveckling.

I de provfiskade sjöarna finns det i de vattenkemiska undersökningarna få indikationer på att försurning skulle kunna ha påverkat reproduktionen negativt våren 2013. Den enda sjö där pH understeg det kemiska målet vintern-våren 2013 var Orranäsasjön där pH 5,94 noterades i slutet av januari. Momentana mätningar av vattenkemi kan dock missa kortare perioder av låg pH-nivå, s.k. surstötar. Inte i någon av de övriga sjöarna har pH understigit 6,0 sedan våren 2010.

Kontakt