Inventering av svampar i ängs- och betesmarker på Kalmar läns fastland2012-2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

Inom ramen för Åtgärdsprogrammet för svampar i ängs- och betesmarker så har en inventering skett av arterna blårödling Entoloma bloxamii, fager vaxskivling Hygrocybe
aurantiosplendens och praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima på Kalmar läns fastland. Inventeringen omfattade även andra ängssvampar och genomfördes under åren 2012 och 2014.
2012 var ett förhållandevis dåligt år för ängssvampar
men samtliga områden inventerades under september och oktober. Året efter, 2013 var mycket dåligt varför inventeringen som skulle ske detta år sköts upp. 2014 var ett betydligt bättre år, särskilt i de södra två tredjedelarna
av länet där tillgången på ängssvampar var god i senare delen av september och början av oktober. I länets nordligaste delar, framför allt Västerviks kommun, repades sig markerna inte fullt ut efter den intensiva sommartorkan.
Totalt inventerades 38 olika områden. Av dessa bedömdes sju områden vara lokaler av högsta prioritet som ängssvamplokaler. Två av dessa, Högeruda i Hultsfreds kommun och Högelycke i Nybro kommun har värden som motsvarar internationell betydelse som ängssvampslokaler. Sju områden bedömdes vara lokaler med regionalt hög prioritet som ängssvampslokal, den näst högsta klassen. Nitton områden bedömdes vara ängssvampslokaler med regionalt lägre prioritet. Slutligen bedömdes fem lokaler ej ha prioritet som ängssvamplokaler.
Av de inventerade ÅGP-arterna påträffades fager vaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens
på fem lokaler och praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima på åtta lokaler. Blårödling,
Entoloma bloxamii noterades inte alls.
Totalt noterades 23 olika rödlistade arter, varav 20 är ängssvampar, på en mängd lokaler. Så noterades t.ex. scharlakansvaxskivling på 30 olika lokaler. Totalt noterades 30 olika arter vaxskivlingar av släktet Hygrocybe. Flera arter som tidigare ej rapporterats från Kalmar län noterades. De två fynden av svartnande narrmusseron Porpoloma metapodium (EN) är exempel på fynd av arter som ej rapporterats tidigare

Kontakt