Elprovfiske 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning och regionala miljöövervakning gjordes hösten 2014 standardiserade elprovfisken på 22 lokaler i 14 vattendrag. Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på fiskbestånd och vattendrag.

I flertalet fall var förutsättningarna för elfiske goda med normal vattenföring. I både Stångån (lokal Pappersbruksforsen) och Alsterån (lokal Järnvägsbron Kvilleholm) medförde vattennivån problem vid utförandet. Båda lokalerna är svårfiskade vid normal vattenföring och flödet bedömdes vid provfisketillfällena hösten 2014 över-stiga medel. Provfisket i Stångån begränsades av denna anledning till ett utfiske. I Alsterån halverades bredden på lokalen på grund av att den centrala delen av ån var svår att passera.

Kontakt