Elprovfiske 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:05
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning och regionala miljöövervakning gjordes hösten 2014 standardiserade elprovfisken på 22 lokaler i 14 vattendrag. Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på fiskbestånd och vattendrag.

I flertalet fall var förutsättningarna för elfiske goda med normal vattenföring. I både Stångån (lokal Pappersbruksforsen) och Alsterån (lokal Järnvägsbron Kvilleholm) medförde vattennivån problem vid utförandet. Båda lokalerna är svårfiskade vid normal vattenföring och flödet bedömdes vid provfisketillfällena hösten 2014 överstiga medel. Provfisket i Stångån begränsades av denna anledning till ett utfiske. I Alsterån halverades bredden på lokalen på grund av att den centrala delen av ån var svår att passera.

Kontakt