Dricksvatten i Kalmar län - Provtagning av grund- och ytvattenförekomster 2010-2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

En viktig del i att långsiktigt säkerställa vattentillgången för vattenförsörjningen i Kalmar län är kartläggning och kvalitetskontroll av länets vattenresurser.

I denna rapport redovisas provtagningar och kontroller av grundvattenförekomster under åren 2010-2014 som länsstyrelsen genomfört. Det primära syftet har varit att verifiera vattenkvaliteten i förekomster där kvalitetsproblem har identifierats eller kan befaras. Provtagningarna har 2014 kompletterats med bekämpningsmedelsanalyser i några för vattenförsörjningen viktiga och prioriterade ytvattenförekomster.

Resultaten, tillsammans med nationell miljöövervakning (SGU) och kommunernas råvattenkontroller, utgör ett viktigt underlag för risk- och statusklassning av grundvattenförekomsterna inom vattenförvaltningsarbetet. Den preliminära bedömningen (2014) är att 20 grundvattenförekomster riskerar att inte uppnå god kemisk status.

Analysresultaten visar att rester av bekämpningsmedel finns i 9 av 20 undersökta vattenförekomster. Det rör sig i huvudsak om låga halter av ämnen som är förbjudna att använda sedan lång tid tillbaka (BAM och atrazin). Resultaten stämmer ganska väl med resultat från undersökningar i övriga delar av landet. I övrigt har förhöjda halter av nitrat (NO3-N) och klorid (Cl) påvisats i ett par förekomster som kan hänföras till mänsklig påverkan.

Provtagning av ytvattenförekomsterna har inte visat några rester av bekämpningsmedel. Dock har ett prov i ett mindre vattendrag på Öland inom typområde H29 visat spår av ett flertal bekämpningsmedel som används idag.
Övervakning och kontroll av vattenförekomster behöver förstärkas och utökas för att ge ett bättre underlag för kvalitetsbedömningar och också för att se att åtgärdsarbetet ger avsedda positiva effekter. Länsstyrelsen kommer i den regionala miljöövervakningen för programperioden 2015-2020 fortsätta kartläggning och kvalitetskontroller av grundvattenförekomster med fokus på bekämpningsmedel och närsalter. Även insatser med information, utbildning och tillsyn behöver intensifieras.

Kontakt