Barmarksinventering av utter i Kalmar län 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:07
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Som en del i det gemensamma delprogrammet för utter
utfördes under hösten 2014 en barmarksinventering i
Kalmar län. Syftet med inventeringen, som utförs vart
sjätte år, är att följa förändringar i utterpopulationens
utbredning och även indirekt relativa förändringar av
populationsstorleken. Inventeringar kan också ligga till
grund för analys av hotbilder och åtgärdsbehov för att
trygga artens framtid. Resultatet av 2014 års inventering
visar på en fortsatt ökad förekomst av utter i Kalmar län
med särskilt stark positiv trend i de mellersta och sydliga
delarna av länet.

Kontakt