Vildbin och andra skyddsvärda insekter på sandmarker längs Nybroåsen

Om publikationen

Löpnummer:
2014:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport

Under säsongerna 2012 och 2013 inventerades åtta sandiga lokaler utmed Nybroåsen i Kalmar län på vildbin och andra skyddsvärda insekter. Huvudsakligen genomfördes inventeringen genom att insekter eftersöktes i fält med håvning och slaghåvning men också ett mindre antal fönsterfällor användes. I fokus för inventeringen låg solitära bin och andra gaddsteklar, men även andra grupper som har höga krav på sandmarker som t.ex. marklevande och fytofaga skalbaggar, skinnbaggar samt vissa flugfamiljer. Totalt noterades 512 insektsarter och av dessa återfinns inte mindre än 94 på den svenska rödlistan över
hotade arter. Ytterligare ett 40-tal arter har tidigare varit rödlistade eller är att betrakta som sällsynta och särskilt skyddsvärda. Bland de noterade arterna finns 131 arter av solitära bin, en hög siffra som tillsammans med antalet registrerade rödlistade vildbin, 30 arter, visar att Nybroåsen är att betrakta som ett av de viktigaste områdena i Sverige för bevarandet av denna ekologiskt värdefulla artgrupp. 17 insektsarter ingår dessutom direkt, eller indirekt som värd för parasitära ÅGP-arter, i de nationella åtgärdsprogrammen för hotade arter.
De rödlistade insektsarterna fördelar sig på rödlistekategorier som följer: 7 starkt hotade EN ,
25 sårbara VU samt 62 nära hotade NT. Av de rödlistade arterna är 27 skalbaggar, 4 skinnbaggar, 1 strit, 9 flugor, 40 gaddsteklar samt 13 fjärilar. 11 arter är att betrakta som nya för provinsen Småland och fyra arter är nya för Kalmar län. Trots den höga artrikedomen av solitära bin och rödlistade vildbin visar inventeringen att regionen av allt att döma förlorat flera av de sällsynta arter t.ex. stortapetserarbi, stäppbandbi och klinttapetserarbi som haft historisk förekomst i området ända in på 1930-talet. Man bör också betona att även om inventeringen varit grundlig till sin karaktär står troligen ett stort antal rödlistade och på annat sätt skyddsvärda torrmarksarter att finna utmed Nybroåsen.
Den höga mångfalden som finns i området har troligen främst sin grund i att området väl bevarat mindre fragment av småskaliga, sandiga jordbruksmiljöer i ett brukat landskap. Området skiljer sig således strukturellt i flera avseenden från de mer öppna, sandstäppsbetonade sandområden man finner i östra Skåne och på Öland. Det faktum att sandmarkerna längs Nybroåsen ännu hyser ett exklusivt och hotat ekosystem trots att markerna brukats, skiljer också området från flera av de skånska sandmarkshotspotsen
som ofta ligger på eller i anslutning till militära områden som nyttjats i princip helt utan krav på ekonomisk avkastning. Rekommenderade skötselåtgärder för att bevara och förstärka Nybroåsen bygger på att genom en rad praktiskt åtgärder bevara markernas inneboende småskalighet, anpassa skötseln av områdets vägkanter och täkter samt informera områdets brukare om de höga naturvärdena på deras marker samt hur dessa kan skötas för att gynna biologisk mångfald.

Kontakt