Möten i parken

Om publikationen

Löpnummer:
2014:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län har Bebyggelseenheten på Kalmar läns museum arbetat med projektet ”Möten i parken”. Arbetet har utförts under hösten 2013 av antikvarierna Magdalena Jonsson och Veronica Olofsson. Syftet med projektet har varit att titta närmare på hur fyra olika parker i Kalmar län använts historiskt sett, hur de används idag och vilka idéer ägare och brukare har kring parkens användning i framtiden samt att bedöma eventuella behov av bevarande-, vård och informationsinsatser. De fyra parkerna är de två stadsparkerna i Kalmar och Oskarshamn samt de två folkparkerna i Kalmar och Oskarshamn.

Arbetet har omfattat en kortfattad historik kring de två parktypernas olika bakgrund, varför de anlades och avsikten med dem. Därefter följer en genomgång av respektive park i form av en presentation, en historik med fokus på användning, en beskrivning av hur parken används idag samt en beskrivning av olika intressenters syn på parkens framtid. Texterna bygger dels på uppgifter i arkiv och litteratur men framförallt på intervjuer med ägare, representanter för olika verksamheter som bedrivs i eller i anslutning till parken samt privatpersoner. För varje park görs också en karaktärisering och värdering utifrån deras användning samt ett antal ställningstaganden när det gäller bevarande-, vård- och informationsinsatser. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan de båda stadsparkerna respektive de båda folkparkerna för att se likheter och skillnader i deras utveckling.

De privatpersoner som intervjuats är slumpvis utvalda till exempel genom att personer i parken eller i verksamheter i anslutning till parken tillfrågats. Privatpersonerna som intervjuats har getts ett fingerat namn och en ungefärlig ålder. De personer som representerar ägare eller föreningar och andra verksamheter har namngivits eftersom de uttalat sig i egenskap av den verksamhet de företräder.

Rapporten ger naturligtvis inte en heltäckande bild av alla de åsikter och tankar som finns kring de olika parkerna. Det är ett i förhållande till båda städernas invånarantal mycket litet antal personer som intervjuats. Eftersom det ofta handlat om personer som vi mött i eller i anslutning till någon av parkerna är de flesta relativt väl förtrogna med att vara där.

Sedan rapporten skrevs har Kalmar kommun ändrat inställning när det gäller Folkets park i Kalmar. Man vill inte längre bygga bostäder i området utan avser att låta parken förbli en grön buffertzon mellan Gamla industriområdet med Södra vägen och bostadsområdena söder om Folkets park. Resonemangen i rapporten utgår dock från de tidigare förutsättningarna.

Kontakt