Inventering av rödlistade fjälltaggsvampar i Kalmar län 2012-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport

Rödlistade fjälltaggsvampar (släktet Sarcodon) har inventerats på Kalmar läns fastland. Fältarbetet
är utfört under tiden augusti – september 2012 och augusti – september 2013.
Fyra lokaler med tidigare fynd av hotade fjälltaggsvampar samt 60 potentiellt lämpliga lokaler har
inventerats.
2012 och 2013 får betecknas som ganska dåliga svampår, men trots detta gjordes flera intressanta
fynd på en del av lokalerna. Dock har möjligheten att bedöma lokalernas lämplighet för rödlistade
fjälltaggsvampar varit tämligen goda.
Endast på tre av de 60 inventerade lokalerna gjordes fynd av rödlistade fjälltaggsvampar Hotade fjälltaggsvampar påträffades även på två av de fyra, tidigare kända, lokalerna. Om svampåren hade varit bättre hade fjälltaggsvampar troligen kunnat hittas på betydligt flera lokaler. 25 av de inventerade lokalerna håller kvaliteter som gör att rödlistade fjälltaggsvampar skulle kunna påträffas vid ett optimalt svampår.
Den viktigaste anledningen till att ett område bedömdes som olämpligt för Sarcodon-arter var att området var extremt rikt på grova block, ofta i kombination med tunna jordlager på hällmarker.
Förutom fynden av rödlistade fjälltaggsvampar gjordes 56 fynd av andra rödlistade svamparter tillhörande 29 olika arter. Dessutom gjordes 19 fynd av rödlistade kärlväxter tillhörande sju arter.

Kontakt