Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:08
Diarienummer:
405-4259-13
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Bostadsmarknadsanalys Kalmar, Varvsholmen rapport

Denna analys redovisar en översiktlig bild och bedömning av bostadsbyggandet under 2012 i Kalmar
län.

Underlag är kommunernas svar i årets bostadsmarknadsenkät (BME 2013) samt länsstyrelsens
egna analyser.

Det är Länsstyrelsens förhoppning att denna rapport ska underlätta kommunernas arbete med bostadsförsörjningen i länet. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande förutsättningar
som påverkar såväl tillväxten som välfärden.

Kontakt