Fåglar på Stora alvaret

Om publikationen

Löpnummer:
2013:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Fåglar på Stora Alvaret, rapport

Delar av Stora Alvarets fågelfauna inventerades
i tio områden på Stora Alvaret under perioden
april-juni 2012. De arter som inventerades var
gulärla, höksångare och törnskata liksom alla
förekommande arter av andfåglar, vadare,
måsar och tärnor. Vid det första av inventeringens
fyra besök i respektive område gjordes även en bedömning av hävden baserad på vegetationshöjd och förekomst av buskar.

Bland de arter som påträffats häcka vid tidigare
inventeringar under slutet av nittonhundratalet
saknades under 2012 bl.a. stjärtand, brunand,
brushane och rödspov. Många andra arter som
t.ex. grågås, större strandpipare och tofsvipa har
istället ökat kraftigt i antal.

Kontakt