Strategi för naturvårdsbränning i sydöstra Sveriges skyddade skogsområden år 2012-2022

Om publikationen

Löpnummer:
2012:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
348-8748
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna har i uppdrag att bilda, förvalta och sköta skyddade områden, bland annat för att långsiktigt bidra till att skogens biologiska mångfald bevaras. En stor del av skogens mångfald är beroende av återkommande bränder. Enligt Naturvårdsverkets vägledning för brand och bränning bör samtliga länsstyrelser därför ta fram en strategi för hur arbetet med naturvårdsbränning ska gå till. Som följd av detta har länsstyrelserna i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län tagit fram denna gemensamma strategi.
Brandhistoriska studier, kunskaper om blixtantändningar
och förekomst av brandbenägen vegetation, samt den stora mängd arter som i sina livsstrategier är anpassade till brandpräglade miljöer, visar att bränder har en central roll i skogsekosystemets funktion och långsiktiga bevarande. En stor del av den biologiska mångfalden knuten till tall, asp, björk och sälg, med mera. är idag hotad på grund av bristen på bränder i våra skogar.

Kontakt