Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län

Om publikationen

Löpnummer: 2012:08

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Regional bostadsmarknadsanalys 2012, Rapport

Denna analys redovisar en översiktlig bild och bedömning av bostadsbyggandet under 2011 i Kalmar län. Underlag är kommunernas svar i årets bostadsmarknadsenkät (BME 2012) samt länsstyrelsens egna analyser.

Syftet med analyserna är dels att få grepp över hur bostadsmarknaden har utvecklats och dels verka
som inspirationskälla för kommuner, bostadsfinansiärer och bostadsproducenter. Den årliga rapporten ska bidra till kontinuitet i uppföljningen av utvecklingen på länets bostadsmarknad och peka på trender och tendenser inför framtida utveckling.

Kontakt