Nätprovfiske 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2011 standardiserade nätprovfisken i tio sjöar. Flertalet av de provfiskade sjöarna hade fiskbestånd med fungerande reproduktion, men i ett par fall kan resultatet tyda på att försurning periodvis påverkar fiskbeståndet. Provfisket i Långegöl visar på en allmänt svag fiskpopulation där antalet ettåriga mörtungar är litet och tvååriga individer helt tycks saknas i fångsten. I Hesjön visar provfiskena att antalet tvååriga mörtar är litet vilket kan innebära att någon yttre störning påverkat beståndet. Värt att påpeka är även de låga pH-värden som uppträdde i Madesjösjön någon vecka före mörtleken. Av allt att döma tycks detta dock inte ha haft någon negativ effekt på rekryteringen, men bör beaktas inför framtida kalkplanering.

Allvarlig syrebrist under temperatursprångskiktet noterades endast i en sjö, Hesjön, där syrehalten snabbt avtog under språngskiktet. I Stensjön var syrehalten låg i språngskiktet, men steg därefter återigen. Denna typ av störning uppkommer sommartid när språngskiktet trycks nedåt. Syret minskar gradvis i den minskande vattenvolymen då organiskt material bryts ned och återställs först då sjön omblandas helt. Troligen är effekten av syrebrist under temperatursprångskiktet av mindre betydelse för de flesta arter, men t ex siklöja kan drabbas av ökad predation när de trängs ihop i en mindre del av sjön och deras vertikala dygnsvandring begränsas.

Kontakt