Inventering av dyngbaggar i Kalmar län, fastlandsdelen, 2007 och 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2012:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

De spillningslevande skalbaggarna har en mycket viktig funktion i betesmarker. De är en av de många organismgrupper som står för nedbrytningen av näringsämnen i spillningen och som därmed bidrar till att dessa blir tillgängliga för växterna.
Många av de spillningslevande skalbaggarna har blivit sällsyntare. Detta beror främst på den stora förändring som skett i betesdriften de senaste hundra åren. Den typ av betesmarker som främst har försvunnit är torra, sandiga betesmarker, just den typ av miljö som brukar vara mest artrik och som hyser de mest kräsna arterna. Det är främst dyngbaggar knutna till torra, sandiga betesmarker som
minskat i antal.
I denna inventering har sammanlagt 48 lokaler i östra Småland besökts under åren 2007 och 2009. De flesta lokalerna, 31 stycken, har besökts tre gånger: försommaren, högsommaren och hösten
2009. De övriga 17 lokalerna har besökts en eller två gånger 2007.

Kontakt