Hotade dyngbaggar på Öland

Om publikationen

Löpnummer:
2012:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport

Under 2009 eftersöktes köldyngbagge Aphodius arenarius (rödlistad som CR), ribbdyngbagge Heptaulacus sus (EN), streckdyngbagge Aphodius merdarius (EN) och fyrfläckig dyngbagge Aphodius quadriguttatus (EN) på ett stort antal lokaler på Öland. Arterna ingår i ett åtgärdsprogram för hotade arter (Ljungberg 2007). Månhornsbagge Copris lunaris (VU) och humlekortvinge Emus hirtus (EN) som också ingår i åtgärdsprogrammet eftersöktes men var inte prioriterade. Ytterligare en art, oxhornsdyvel Ontophagus illyricus (RE), ingår i programmet men den är i dagsläget endast känd från Gotland och eftersöktes inte aktivt. Arterna eftersöktes manuellt på lokaler som tagits fram i samråd
med länsstyrelsen.

Av de prioriterade arterna påträffades fyrfläckig dyngbagge Aphodius quadriguttatus (EN) och ribbdyngbagge Heptaulacus sus (EN) på två respektive en lokal. Varken köldyngbaggen Aphodius arenarius(CR) eller streckdyngbaggen Aphodius merdarius (EN) kunde återfinnas. Av övriga arter i åtgärdsprogrammet gjordes fynd av månhornsbagge Copris lunaris (VU) och Humlekortvinge Emus hirtus (EN) på 13 respektive 4 lokaler. Utöver arterna i åtgärdsprogrammet noterades på alla lokaler samtliga andra dynglevande skalbaggar liksom andra rödlistade arter. Totalt noterades 17 rödlistade skalbaggar knutna till dynga. Flera av de främsta lokalerna är belägna strax norr om Stora Alvaret i och runt Mittlandsskogen samt på sandiga marker norr om Algutsrum och vid Gårdby. Ytterligare intressanta lokaler utgör bl.a. Karums alvar och området runt Horns kungsgård.

I rapporten presenteras förslag till skötsel och åtgärder på flera av lokalerna. De största bristerna består idag av för svagt bete samt i vissa fall för sent betespåsläpp. Det är framför allt på varma lokaler med tidigt bete och kraftig markstörning som de mest krävande arterna idag har sina förekomster.

Kontakt