Gaddsteklar på Öland

Om publikationen

Löpnummer:
2012:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport

Under säsongen 2011 genomfördes en inventering av gaddstekelfaunan på sex platser på Öland. Syftet
med inventeringen var att ta fram kunskap om varje områdes gaddstekelfauna, analysera dess behov
och föreslå skräddarsydda skötselåtgärder. De undersökta områdena var naturreservaten Borga hage (112 ha), Skeppersäng (79 ha), Degerrörsbacken (12 ha), Åby sandbackar (34 ha), N2000-området vid Gårdby sandhed (47 ha) och ett område vid Triberga (8 ha). Inventeringen förlades i huvudsak till de skyddade områdena men inventeringen gjordes även på intilliggande värdefulla
marker. Alla områden inventerades löpande under säsongen med 5-6 fältbesök och genom att besöka alla för gaddsteklar värdefulla biotoper. Observationer noterades och belägg samlades in med håv för konfirmering eller senare artbestämning. Områdena Borga hage, Skeppersäng, Degerrörsbacken och Triberga inventerades dessutom med färgskålar i vitt, gult och blått.

Kontakt