Elfiske i Kalmar län 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2012:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Inom länets miljöövervakning ingår kalkeffektuppföljningen som en viktig del. En mängd provtagningar görs, både kemiska och biologiska för att kontrollera kalkningsverksamheten. En del av den biologiska effektuppföljningen utförs med standardiserat elfiske. Mellan 24-30 september 2011 undersöktes 19 lokaler i olika vattendrag inom ramen för länsstyrelsens kalkeffektuppföljning i Kalmar län. Förutsättningarna för elfisket 2011 varierade mellan större och mindre vattendrag. Orsaken till detta var att stora nederbördsmängder föll över länet före elfiskeundersökningens start. I de mindre vattendragen hade flödet återvänt till mer eller mindre normala förhållanden medan större vattendrag fortfarande hade relativt höga flöden.

Artförekomsten var relativt hög i jämförelse med tidigare år. Öring är liksom föregående år vanligast förekommande fiskart som fångades i 89,5 % av lokalerna. Lake, gädda och stensimpa var även vanliga och fångades vid omkring hälften av lokalerna. I jämförelse med närmast föregående år var ökningen mest anmärkningsvärt för gädda där förekomsten tredubblats. Tre nya arter mal, ål och lax har tillkommit i jämförelse med föregående års elfiske i respektive lokal. Benlöja och elritsa har minskat något vilket kan förklaras med högre flöden då bägge arterna föredrar mer lugnflytande habitat.

Kontakt