Bottenfauna i Kalmar län 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:09

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Årets bottenfaunaundersökning har omfattat sex lokaler i rinnande vatten och fem lokaler i sjölitoral. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Dessutom har bedömningar gjorts av försurningspåverkan och organisk/eutrofierande påverkan enligt Naturvårds¬verkets rapport 4913. Naturvärdet har bedömts enligt naturvärdesindex (Nilsson et al 2001).

Version:1.0 StartHTML:000000276 EndHTML:000012125 StartFragment:000011421 EndFragment:000012008 StartSelection:000011421 EndSelection:000012008 SourceURL:https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/publikationer/rapporter/2012/Pages/bottenfauna-i-kalmar-lan-2011.aspxBottenfauna i Kalmar län 2011 - Länsstyrelsen i Kalmar län

            Årets bottenfaunaundersökning har omfattat sex lokaler i rinnande vatten och fem lokaler i sjölitoral. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. En bedömning har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet samt sammanvägd ekologisk status, enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Dessutom har bedömningar gjorts av försurningspåverkan och organisk/eutrofierande påverkan enligt Naturvårds¬verkets rapport 4913. Naturvärdet har bedömts enligt naturvärdesindex (Nilsson et al 2001).            

Kontakt