Antalet spelande kornknarrar på Öland

Om publikationen

Löpnummer:
2012:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar resultat från inventering av spelande kornknarr på Öland. Inventeringen har genomförts i juni månad under 2008, 2009 och 2011. Som metod för att beräkna antalet spelande hanar användes avståndsinventering (Distance sampling). Kornknarrarnas position bestämdes genom ”triangulering”. Inventeringen genomfördes på provpunkter som valts ut genom stratifierad stickprovtagning.
Antalet spelande kornknarrar tenderar att minska på Öland under inventeringsperioden. Antalet spelande kornknarrar under 2008 skattades till 325. Året efter, 2009, hade antalet minskat till 252. Ingen inventering genomfördes 2010, men vid senaste inventeringen 2011, hade antalet minskat
ytterligare och skattades till 201 stycken. Detta innebär en genomsnittlig minskningstakt på 14% per år. Skulle denna minskningstakt bestå under kommande år, kommer kornknarren att vara borta från Öland om ca 35 år.
Avståndsinventeringen har den fördelen att allteftersom mer data samlats in ökar precision och förbättrar tidigare skattningar av antalet spelande kornknarrar . Det medför att resultaten från de två första åren förändrats jämfört med tidigare redovisningar.
Kornknarren finns spridd över hela Öland, men förekommer tätast på mellersta och östra Öland.
En jämförelse mellan rapporteringssystemet Svalan och skattning genom stickprovstagning visar på relativt stora skillnader i antal och geografisk fördelning av spelande kornknarrar.

Kontakt