Nätprovfiske i Kalmar län 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport
Nätprovfiske i Kalmar län 2010

Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2010 standardiserade nätprovfisken i tolv sjöar. Flertalet av de provfiskade sjöarna hade fiskbestånd med fungerande reproduktion vilket indikerar goda vattenkemiska förhållanden.

I Virkesjön och Mosjön var emellertid vissa årskullar av mört svaga, vilket skulle kunna innebära att försurning tidvis påverkar fisken. Syrebristen uppstår i flera sjöar, främst under temperatursprångskiktet. Denna typ av störning uppkommer sommartid när språngskiktet trycks nedåt. Syret minskar gradvis i den minskande vattenvolymen då organiskt material bryts ned och återställs först då sjön omblandas helt.

Kontakt