Brandgynnade arter i sydöstra Sverige

Om publikationen

Löpnummer:
2011:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Rapport
Brandgynnade arter i sydöstra Sverige, rapport, Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har bland annat som uppgift att skydda och sköta värdefulla naturområden och hotade arter,
t ex genom arbete med nationalparker, naturreservat, natura 2000-områden och åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Många av dessa värdefulla naturområden och hotade arter är anpassade till återkommande bränder och för att bevara dessa värden krävs en skötsel genom noga planerade och kontrollerade naturvårdsbränningar.

Denna rapport är en av fyra rapporter som publiceras inom projekt Eldskäl. Rapporten ger fördjupade kunskaper om de arter och naturtyper i regionen som gynnas av bränder och sammanställer den ekologiska kunskapen som finns inom området. Rapporten innehåller också en analys av flera olika ekologiska grupper där kärnområden i regionen pekas ut liksom faktorer som är viktiga för dessa arter i planeringen och genomförandet av bevarandeåtgärder.

Kontakt