Utvärdering av permanenta provytor på Stora Alvaret

Om publikationen

Löpnummer:
2010:02
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Alvaret, Inventering, Natur

Denna rapport är en analys av de vegetationsdata
från Stora Alvaret vilka började samlas in under Life-projektet ”Skydd och restaurering av delar av Stora Alvaret”. De fasta provytorna etablerades 1997–1998 i
fyra områden i samband med återupptagande
eller intensifiering av bete och data har sedan
samlats in årligen eller nästintill årligen till
och med år 2006.

Syftet med den här analysen
är att ta reda på vilka vegetationsförändringar
som går att urskilja och vad som kan
tillskrivas beteseffekter och klimateffekter,
samt utvärdera själva provtagningsmetoden.

Kontakt