Projekt Typvattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2010:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport
Projekt Typvattendrag Förstasida

Delstudien är en del av ett större projekt, Typvattendrag, som Riksantikvarieämbetet hade 2005. Syftet var att ta fram underlag till arbetet med att nå miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Delstudien utgår från Emån med biflöden inom Kalmar län. Emån är ett av södra Sveriges största vattendrag med höga kultur- och naturvärden.

Rapporten innehåller:

  • Vattnets kulturhistoriska betydelse i Emåns avrinningsområde
  • Typiska vattenanknutna kulturmiljöer, industriminnen, anläggningar och lämningar
  • Ett tiotal konkreta exempel på hur åtgärder för att förbättra för fisk och biologi kan genomföras med hänsyn till kulturhistoriska värden
  • Ett tiotal förslag på hur kulturmiljövården allmänt bör förhålla sig till fiske- och biotopvårdande åtgärder
  • Förutsättningar för en god samverkan mellan fiske-, naturvård och kulturmiljövård.


Kommentar: Enstaka exemplar av den tryckta rapporten finns kvar.

Kontakt