Kiselalger i Kalmar län 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport
Kiselalger, Kalmar län, Vatten, Alger

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB (tidigare Medins Biologi AB) fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar att undersöka kiselalger på 23 vattendragslokaler 2009. Undersökningen är ett led i arbetet med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och syftar till att dels öka kunskapen om miljötillståndet i länet och dels fungera som underlag för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

Resultaten kan också användas för avstämning mot miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Bara naturlig försurning” och ”Biologisk mångfald”.

Kontakt