Inventering av större vattensalamander Triturus cristatus i Kalmar län 2009– förekomst, reproduktion och habitat

Om publikationen

Löpnummer:
2010:01
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Salamander, Natur, Djur, Vatten, Inventering

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län har
Svensk Naturförvaltning AB inventerat större
vattensalamander i småvatten (inklusive dammar)
på Kalmar läns fastland.

Syftet med inventeringen är att få en bättre bild
av den större vattensalamanderns utbredning i
Kalmar län. Resultatet gör det möjligt att i framtiden
följa utvecklingen för arten och därmed kunna sätta in åtgärder vid behov. Ökad kunskap gör det också möjligt att informera allmänhet och markägare om arten och dess livsmiljöer. Inventeringen har utförts av Svensk Naturförvaltning AB, på Länsstyrelsens uppdrag. Författarna svarar själva för resultat och bedömningar.

Kontakt