Elfiske i nedre delen av Emån 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2010:07

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-8748

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Elfiske, fiske, Emån, Kalmar län, 2009

Länsstyrelsen ansvarar för den regionala miljöövervakningen i länet. Inom Emåns nedre delar
har Fiskeriverket bedrivet ett elfiskeprogram från 1993 till och med 2008. För att inte bryta dessa långa serier och för att följa upp genomförda och planerade åtgärder i ån har Länsstyrelsen genomfört elprovfisket under 2009. Resultaten redovisas i föreliggande rapport.

Syftet med rapporten är att följa utvecklingen av lax och havsöring nedströms första definitiva
vandringshindret för havsvandrande fisk, kraftverket i Högsby. Resultatet kommer även att
användas för att bedöma vattendragens naturvärde och ekologiska status. Resultaten har också
rapporterats till nationell datavärd för provfisken, Fiskeriverket.

Kontakt