Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anlagda våtmarker

Om publikationen

Löpnummer:
2006/
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 0348-8748
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Anlagda våtmarker i ett landskapsperspektiv Förstasida

För att följa upp om anläggandet av våtmarker leder till att miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker nås, behövs flera olika indikatorer. Dessa bör inte bara följa upp hur stora arealer våtmarker som anläggs i odlingslandskapet, utan även kunna visa om de kvalitéer som miljö-kvalitetsmålet syftar till blir gynnade av de anlagda våtmarkerna.

Många av de natur- och kulturvärden som man vill uppnå genom att anlägga våtmarker förekom rikligt innan landskapet omdanades genom utdikning och ändrad markanvändning. Därför kan man anta, att ju större likhet en nyanlagd våtmark har med det äldre landskapet, ju troligare är det också att den bidrar till att återskapa de värden som efterfrågas i miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Det är utgångspunkten för den indikator som presenteras i denna rapport och som syftar till att följa upp kvalitén på anlagda våtmarker.

Kontakt