Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbetet med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

SAVE THE DATE – Utlysningsseminarium 1 mars 2019
Lokal: lokal Borgholm, Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, Kalmar
Tid: 9:00-12:00
Länsstyrelsen kommer att bjuda in till ett utlysningsseminarium kring 2019 års statsbidrag till integrationsverksamheter. Statsbidragen avser tidiga insatser för asylsökande, kommunal beredskap och mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn samt flyktingguider och familjekontakter för asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.
Seminariet kommer bland annat att innehålla:
- Praktisk information om ansökningsanvisningarna till Länsstyrelsens utvecklingsmedel.
- Inspiration, erfarenhetsutbyte och praktiska verktyg.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Mottagande av ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Tidiga insatser för asylsökande personer

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden och arbeta för att deltagarna snabbare kommer in i det svenska samhället. Länsstyrelsen har ett uppdrag att stärka den regionala samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer.

Samhällsorientering

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Integrationsstrategi för Kalmar län

Den 3 juni 2013 skrevs Kalmar läns integrationsstrategi under av 17 samverkanspartner. Sedan dess har strategin reviderats och fler aktörer tillkommit. Idag är 31 samverkansparter knutna till strategin och representerade i Integrationsrådet för Kalmar län. Samverkansparterna utgörs av länets kommuner, statliga myndigheter och ett brett spektrum av aktörer från näringslivet och det civila samhället.

Genom att samla olika organisationer kan vi lyfta våra olika roller och erfarenheter för att gemensamt skapa en tydligare bild av hur integrationen i länet kan förbättras. Tillsammans främjar vi förutsättningarna för ett inkluderande mottagande och för att vi ska kunna ta tillvara den kompetens som nyanlända har med sig.

Integrationsstrategi för Kalmar länPDF

Sök bidrag

För att stärka integrationen i länet kan kommuner söka bidrag för insatser som underlättar etableringen av nyanlända personer, asylsökande personer och ensamkommande barn.

Beredskap och mottagningskapacitet

Kommuner kan söka bidrag för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn. Bidragen kan bland annat användas för insatser som rör bostäder och bosättning.

Flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan söka bidrag för att stärka och utveckla arbetet med flyktingguider och familjekontakter. Bidragen kan bland annat användas för att skapa nätverk och stödja språkinlärningen.

Verksamheter för asylsökande personer

Kommuner kan söka bidrag till verksamheter för asylsökande personer. Syftet är att underlätta etableringen i Sverige och skapa en meningsfull väntan under asylprocessen. Insatserna ska främja hälsa, öka kunskaperna i svenska språket och/eller öka kunskapen om det svenska samhället och svensk arbetsmarknad.

Kontakt