Kulturhistoriska miljöer inom kommunen

Vårdar din kommun en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Kommuner kan söka statligt stöd från Länsstyrelsen för att vårda en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller för att göra den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Kommuner som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen. Bidraget kan inte sökas av en statlig myndighet.

Vi kan bevilja bidrag till:

 • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården.
 • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
 • Projekt som gör att kulturarvet blir mer tillgängligt och användbart för alla.

Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer hos Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

 1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
 2. När du fyllt i formuläret klicka på skicka längst ner
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser






Objekt
Beskrivning av objektet







Skydd enligt lag eller förordning
Skydd enligt lag eller förordning






Utpekad miljö
Utpekad miljö




Förslag till skydd utreds
Förslag till skydd utreds



Objektets skyddsstatus
Objektets skyddsstatus


Sökande







Sökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare





Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?



Åtgärder





















Finansiering
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?



Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Om Ja kan bidrag ej beviljas för arbetskostnad.
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har sökts



Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?





Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad





Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?





Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?





Är ansökan beslutad
Är ansökan beslutad





Är ansökan beslutad?
Är ansökan beslutad?



Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:










Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ordet ”kulturmiljö” betyder ”miljö som påverkats av människan”. När man använder ordet i obestämd form menar man alla de spår som människor lämnat efter sig då de utnyttjat och omformat naturen. ”Kulturmiljö” är alltså den mänskliga aspekten av miljön eller landskapet omkring oss.

När man talar om ”en kulturmiljö” menar man vanligen ”en kulturhistorisk miljö”, det vill säga en miljö som berättar om människors liv i en annan tid än vår egen. Med en värdefull kulturmiljö avses oftast en miljö som visar historien på ett särskilt tydligt sätt. Precis som begreppet ”miljö” inte har någon bestämd storlek, så har inte heller ”kulturmiljö” det. En kulturmiljö kan till exempel utgöras av ett rum, en fornlämning, en stadskärna eller en hel bygd.

Byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Kommunala kunskapsunderlag

Kommunerna kan söka kulturmiljövårdsbidrag för att ta fram kunskapsunderlag som syftar till att ta till vara kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen. Det kan exempelvis vara kommuntäckande kulturmiljöprogram. Det kan även röra sig om inventeringar av sådana miljöer som anses vara av särskilt kulturhistoriskt värde, eller som står inför större förändringar. 

Så här ansöker du

Ansökan görs på Länsstyrelsens formulär och ska vara oss tillhanda senast
31 oktober året innan arbetena ska genomföras.

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att:

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Foto: Per Lindegård, Länsstyrelsen.

Kulturmiljövård i Kalmar län

Kalmar län har ett varierat landskap med kuster, vattendrag, skogar och slätter. Det skiftande landskapet har gett helt olika grunder för människor att bo och försörja sig i olika områden. Det gör att det finns många olika typer av kulturhistoriska miljöer att upptäcka, utforska och vårda i vårt län!

Kulturmiljöerna är viktiga för många. De visar hur ett område använts historiskt sett. De ger oss sammanhang, historisk förankring, förståelse för vår egen tid och perspektiv på framtiden. Kulturmiljöerna vårdas också av många: privatpersoner, föreningar och myndigheter. Kulturmiljövårdsbidraget är ett stöd som underlättar vården och får fler att upptäcka länets kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

De äldre husen är ofta typiska för sin trakt. De har formats av lokala material, näringar och traditioner. Kulturmiljövårdsbidraget kan användas till varsam byggnadsrenovering, men kan också bekosta en antikvarisk expert. Genom bidraget kan byggnader eller detaljer bevaras som idag saknar funktion men som är viktiga för helhetsmiljön.

Konkurrensen om kulturmiljövårdsbidraget är hård. Länsstyrelsen pekar därför ut några regionalt viktiga byggnads- och miljökategorier som prioriteras särskilt under en treårsperiod. Men det är inte enbart dessa kategorier som kan få bidragen. Ytterst är det miljöernas kulturhistoriska värde och åtgärdernas karaktär som avgör vilka ansökningar som beviljas.

Kunskapsunderlag om värdefulla kulturmiljöer

Som stöd för sitt beslutsarbete behöver Länsstyrelsen en rad olika underlag. Fornminnesregistretlänk till annan webbplats och Bebyggelseregistretlänk till annan webbplats är rikstäckande underlag och de viktigaste för att myndigheten ska kunna fatta beslut enligt Kulturmiljölagenlänk till annan webbplats. Länsstyrelsen ska även ta hänsyn till kulturmiljövärden enligt Miljöbalkenlänk till annan webbplats och Plan- och bygglagenlänk till annan webbplats i sina beslut. För att kunna göra det måste vi dessutom ha underlag som beskriver värden som inte fångas upp av dessa register.

Av den anledningen har Länsstyrelsen tagit fram länsövergripande underlag som bland annat omfattar:

 

Holmskvarn, Kalmar kommun

Holmskvarn, Kalmar kommun. Foto Per Lindegård

Begreppet "K-märkt” är en förkortning av ordet ”kulturmärkt”. Det används i dagligt tal för byggnader eller områden som pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla av en myndighet eller ett museum. Begreppet är alltså ett vardagligt samlingsnamn för olika typer av utpekanden. Några av dem innebär tydliga lagskydd, andra inte.

Om en miljö är skyddad som fornlämning, byggnadsminne eller som kyrkligt kulturminne enligt Kulturmiljölagen så har den ett starkt lagskydd. Även de få områden som förklarats som kulturreservat enligt Miljöbalken har ett starkt skydd. Staten ansvarar för dessa skyddsformer, genom Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen kan därför svara på frågor om vad som gäller för de olika miljöerna.

En kulturhistoriskt värdefull miljö kan istället ha ett lagstadgat kulturskydd i den detaljplan eller områdesbestämmelse som gäller för området. Det är då kommunen som beslutat att skydda den. Idag används oftast beteckningen q för att skydda kulturvärden i de kommunala detaljplanerna. Kommunen kan svara på vilka miljöer som omfattas och vilka bestämmelser som gäller.

En miljö kan även ligga inom ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Den skyddas då genom Miljöbalken. Det är staten som beslutar om vad som utgör ett riksintresse­område. Kommunen har ett ansvar för att skydda riksintressenas kulturvärden i sina planer och beslut.

Om en kulturmiljö inte omfattas av någon av de ovanstående skyddsformerna, så är skyddet inte lika tydligt. Men om miljön pekats ut som kulturhistoriskt värdefull i t.ex. en byggnadsinventering eller ett kulturmiljöprogram, så har den ändå ett visst skydd genom Miljöbalkens och Plan- och bygglagens allmänna bestämmelser om kulturmiljöer. Det blir då i högre grad en avvägning och en tolkningsfråga för Länsstyrelsen och kommunen vilka ändringar som kan tillåtas i miljön.

Kontakt