Tillstånd och dispenser i skyddad natur

Vill du göra något som kan påverka naturen, miljön och bebyggelse i natur som är skyddad enligt miljöbalken? Då kan du behöva ansöka om dispens eller tillstånd.

Natur som är skyddad enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först bli beviljad dispens eller få tillstånd.

Vad innebär dispens och tillstånd?

Dispens betyder undantag från ett förbud. Det innebär att om det du vill göra är förbjudet kan du ansöka om dispens för att få göra just den åtgärden ändå. Det som krävs är att du har särskilda skäl och att det du vill göra inte strider mot syftet med skyddet.

För vissa verksamheter och åtgärder behöver du söka tillstånd istället för dispens. För att få tillstånd behöver du inte ha några särskilda skäl. Istället handlar det ofta om att Länsstyrelsen bestämmer när och hur du kan utföra din åtgärd så att den inte strider mot syftet med skyddet.

Om du vill göra åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-områden måste du ansöka om ett annat tillstånd, som har andra regler än det som nämns här ovan.

Ekhage i Barnebo i den tidiga vårsolen.

Barnebo. Fotograf Erik Nordlind

När behöver jag ansöka om dispens eller tillstånd?

Exempel på åtgärder eller verksamheter som kan vara förbjudna:

 • att gräva och schakta både på land och i vatten
 • att bygga nya byggnader eller att ändra befintliga byggnader
 • att bygga bryggor och andra anläggningar
 • att samla in djur och växter
 • att arrangera idrottsevenemang
 • att fälla eller beskära vissa träd

Varje nationalpark, naturreservat, djur- och växtskyddsområde, lanskapsbildsskyddsområde och vattenskyddsområde har föreskrifter som beskriver vad som är förbjudet att göra i området. Föreskrifterna hittar du i kartverktyget Skyddad natur från Naturvårdsverket.

Skyddad natur där dispens eller tillstånd behövs

 • Nationalpark
 • Naturreservat
 • Strandskyddsområde
 • Natura 2000-område
 • Naturminne
 • Biotopskyddsområde
 • Djur- och växtskyddsområde
 • Landskapsbildsskyddsområde
 • Vattenskyddsområde

Hur vet jag om jag är berörd av någon typ av skyddad natur?

Skyddad natur är oftast markerad, till exempel med skyltar och färgmarkeringar.

Det finns också kartor över de här områdena i Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur.

Om arbetet påverkar en art som är skyddad (fridlyst) kan du behöva dispens från fridlysningsbestämmelserna.

Vandringsled som går igenom vackra lövskogshagar med odlingsrösen och smålandsgärdsgård.

Fotograf Anna Lindberg

I kartverktyget hittar du även kartor över Natura 2000-områden och vattenskyddsområden.

Strandskyddsområden och generella biotopskyddsområden är allmänna skydd som gäller utan något särskilt beslut från en myndighet. Dessa områden är inte markerade i naturen.

Naturen utanför skyddade områden

Om du vill göra en åtgärd som på ett väsentligt sätt kan komma att ändra naturmiljön, men som inte berör något av de skyddade naturområden som räknas upp ovan kan du behöva göra en anmälan för samråd hos Länsstyrelsen.

Länk till samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Det är inte ovanligt att en åtgärd kräver flera olika tillstånd. Nedgrävning av en ledning kan till exempel kräva en anmälan om samråd men också dispens från biotopskyddet. Det är i första hand du som ska utföra åtgärden som ska avgöra vilka tillstånd som ska sökas men vi hjälper gärna till om du är osäker.

Betesmark med enar och andra buskar och en liten vattenspegel. Markerna är fulla med blommande gullviva.

Fotograf Kicki Ringdahl

Kontakt

Naturvårdshandläggning Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010 223 80 00 (växeln)