Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio nationella mål för friluftsliv. Målen ska uppnås till år 2020.

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

Aktuella projekt i länet

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

SB WELL - Hållbar må bra-turism i södra Östersjöområdet

Projektet som ska sätta södra Östersjöområdet på kartan som en attraktiv och hållbar destination som främjar välmående för besökare, aktörer och samhället.

Under 2018-2021 deltar Länsstyrelsen Kalmar län i EU-projektet Wellbeing-turism i södra Östersjöområdet – Riktlinjer för goda exempel. Målet med projektet är att skapa en ökad medvetenhet för välmående, hälsofrämjande och hållbar turism kopplat till friluftsliv och natur- och kulturarv samt att vägleda företag till att våga satsa på den växande trenden wellbeing.

Projektet ska även väcka uppmärksamhet hos intresserade och attrahera nya besökare till södra Östersjöområdet som en internationellt ledande destination inom konceptet wellbeing-turism. Projektet är en del i Länsstyrelsens pågående arbete inom friluftsliv och fokuserar främst på tre av Sveriges friluftsmål:

Tillgänglig natur för alla på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats

Friluftsliv för god folkhälsa på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats

I samarbete med Linnéuniversitet, som är huvudpartner i projektet, ska medverkande partners runt om södra Östersjöområdet tillsammans ta fram vägledande material med riktlinjer, kriterier och goda exempel för hur aktörer inom besöksnäringen kan bidra till wellbeing-turism. Begreppet är relativt nytt och är ännu inte väletablerat i regionen. Hållbarhet och välmående, både fysiskt och mentalt för såväl besökare, aktörer och samhället står i fokus inom wellbeingturism.

Deltagare får uppleva goda exempel från regionen genom studiebesök och prova-på aktiviteter. Vidare ska projektgruppen arbeta fram modeller och riktlinjer för hur destinationer och enskilda aktörer kan arbeta med och bidra till wellbeing-turism.

Aktörernas utbud ska paketeras och arbetas fram till en Atlas, en karttjänst med wellbeing-produkter såsom boenden, restauranger, gårdsbutiker, natur- och kulturområden. För intresserade aktörer inom besöksnäringen ska det finnas vägledande material för hur de kan jobba med kriterier, certifieringar marknadsföringsverktyg och ta del av goda exempel som ligger till grund för konceptet.

Mer information om projektet på Linnéuniversitetets hemsidalänk till annan webbplats

Logga EU Interreg South Baltic

Kontakt