Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansök om medel

Länsstyrelserna har 60 miljoner kronor att fördela nationellt under 2019. Länsstyrelsen i Kalmar län kan fördela 1 920 000 kronor av dessa. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län och ska ha inkommit senast den 26 april 2019.

Extra utlysning med inriktning mot nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Länsstyrelsen i Kalmar län har upp till 300 000 kronor att fördela för denna extra utlysning för år 2019. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen Kalmar län och ska ha inkommit senast den 26 april 2019. Läs mer i informationsdokument under Ansökningshandlingar.

Söka medel

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

När Länsstyrelsen granskar del- och slutrapporter görs en bedömning av hur insatsen uppfyller syfte och mål. Länsstyrelsen tittar även på om statsbidraget använts som planerat för att uppfylla insatsens syfte och på ett sätt som är förenligt med ersättningsförordningen (2010:1122).

Om det finns några förändringar i insatsen tar Länsstyrelsen ställning till om de är rimliga eller om det kan finnas skäl att återkräva medel.

Viktiga frågor att fundera kring vid del- och slutrapport är därför:

  • Har insatsen uppfyllt det syfte och mål som formulerades i ansökan?
  • Har insatsen nått ut till de målgrupper som avsetts?
  • Har insatsen följt villkoren i beslutet och förordningen (2010:1122)?
  • Har det skett några förändringar av insatsen i jämförelser med beviljad ansökan? Finns andra avvikelser från projektplanen? Är förändringarna motiverade? Har eventuella förändringar först godkänts av Länsstyrelsen?
  • Har de beviljade medel använts för de ändamål som angetts i ansökan? Är eventuella förändringar motiverade? Har eventuella förändringar först godkänts av Länsstyrelsen?
  • Går det att tyda alla enskilda transaktioner i huvudboken?
  • Har budgetposterna kontrollräknats?

Vänligen notera att eventuella ändringar av insatser ska först kommuniceras och godkännas av Länsstyrelsen.

Tips för utskrift (pdf)PDF

Kontakt