Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom:

  • utbildning och information till kommuner
  • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Videon beskriver hur länsstyrelsen stödjer arbetet med att förebygga och behandla drogmissbruk, som är en del av de globala målen i Agenda 2030.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Regional årlig uppföljning

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen följa upp genomförandet av de nedan beslutade insatserna i den Regionala ANDT-strategin och handlingsplanen och delge det till de samverkande myndigheterna och kommunerna.

Regionala ANDT-strategin och handlingsplanen 2017-2021 Pdf, 7.9 MB.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

  • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringens skrivelse om den samlade strategin på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

ANDTS-material

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Broschyr om ANDT för dig som är ny i Sverige Pdf, 1.3 MB.

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska, farsi

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinja

Turkiska

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)