Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Verktyg för klimatanpassning

Det finns mycket underlag och många verktyg framtagna för arbetet med klimatanpassning. Här hittar du det material som har tagits fram för Kalmar län och vad som finns på Klimatanpassningsportalen.

Grunden för arbetet med klimatanpassning är data om dagens och framtidens klimat. SMHI har sammanställt en klimatanalys för Kalmar län. Mer information om klimat hittar du på SMHI:s webbplats och Klimatanpassningsportalen. Där finns till exempel databaser, kartvisningstjänster och nedladdningsbara data.

SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats

Klimatanpassningsportalenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har en regional handlingsplan för klimatanpassning.PDF Handlingsplanen beskriver:

 • Vilka effekter klimatförändringen förväntas få på länet.
 • Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i länet.
 • De åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med.
 • Åtgärder som rekommenderas för länets kommuner.

Lathund för klimatanpassning

En webbtjänst som är framtagen för att stödja kommuner som vill komma igång med sitt arbete med att ta fram en kommunal plan för klimatanpassning. Innehållet är framtaget i samverkan med kommuner och länsstyrelser och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

Lathund för klimatanpassninglänk till annan webbplats

Portal för översvämningshot

Tjänsten innehåller geografiska översvämningsdata till stöd för kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB).

Portal för översvämningshotlänk till annan webbplats

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Vägledning och webbaserad kartvisningstjänst (Statens geotekniska instituts - SGI).

Kartunderlag om ras, skred och erosionlänk till annan webbplats


Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden

Handläggarstöd framtaget av Miljösamverkan Sverige inom ramen för Klimatanpassning i tillsyn.

Klimatanpassning i prövning och tillsynlänk till annan webbplats

Klimatanpassningsplan

Som stöd i arbetet finns också en inspirationsfilm om hur våra städer kan anpassas till ett förändrat klimat. Genom filmen vill vi slå ett slag för arbetet med klimatanpassning. Arbetet kan tydliggöras genom att varje kommun tar fram en klimatanpassningsplan.

Filmen Klimatanpassning i stadenlänk till annan webbplats

Klimatkloka tips

Klimatets påverkan på natur och människa berör oss alla. Risken för skyfall, stormkänslighet, torka och värmeböljor ökar och vi får fler extrema vädersituationer.

#klimatklokatips är en kampanj i samarbete mellan Länsstyrelsen och Länsförsäkringar Kalmar län. Syftet är att ge dig råd om hur klimatförändringar påverkar dig, hur du kan förebygga skador på ditt hem - och vad du ska göra om olyckan är framme. Läs mer i kampanjmaterialet:

Webbplatsen klimatklokatips.selänk till annan webbplats

Kontakt