Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Verktyg för klimatanpassning

Det finns mycket underlag och många verktyg framtagna för arbetet med klimatanpassning. Här hittar du det material som har tagits fram för Kalmar län och vad som finns på Klimatanpassningsportalen.

Grunden för arbetet med klimatanpassning är data om dagens och framtidens klimat. SMHI har sammanställt en klimatanalys för Kalmar län. Mer information om klimat hittar du på SMHI:s webbplats och Klimatanpassningsportalen. Där finns till exempel databaser, kartvisningstjänster och nedladdningsbara data.

SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats

Klimatanpassningsportalenlänk till annan webbplats

Den regionala handlingsplanen för Kalmar län beskriver:

 • Vilka effekter klimatförändringen förväntas få på länet.
 • Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i länet.
 • De åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med.

Regional handlingsplan för klimatanpassning Länsstyrelsen Kalmar 2020-2024PDF

Klimat och sårbarhetsanalys för Länsstyrelsen Kalmar 2020PDF

Kalmar län i ett förändrat klimat - En kartberättelselänk till annan webbplats
Innehållet i Kartberättelsen (StoryMap) är inte helt tillgängligt.

Lathund för klimatanpassning

En webbtjänst som är framtagen för att stödja kommuner som vill komma igång med sitt arbete med att ta fram en kommunal plan för klimatanpassning. Innehållet är framtaget i samverkan med kommuner och länsstyrelser och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

Lathund för klimatanpassninglänk till annan webbplats

Portal för översvämningshot

Tjänsten innehåller geografiska översvämningsdata till stöd för kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB).

Portal för översvämningshotlänk till annan webbplats

Dagvattenhantering i ett förändrat klimat

Rekommendationer för dagvattenslösningar och anpassningsåtgärder utifrån ett förändrat klimat.

Dagvattenhantering i ett förändrat klimatPDF

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Vägledning och webbaserad kartvisningstjänst (Statens geotekniska institut - SGI).

Kartunderlag om ras, skred och erosionlänk till annan webbplats


Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden

Handläggarstöd framtaget av Miljösamverkan Sverige inom ramen för Klimatanpassning i tillsyn.

Klimatanpassning i prövning och tillsynlänk till annan webbplats


Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Checklistan är till för att stödja främst handläggare på
länsstyrelsen i hur de kan ta hänsyn till effekter av ett
förändrat klimat när de granskar översiktsplaner och
detaljplaner.

Checklista för fysisk planeringlänk till annan webbplats


Händelsescenario för Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan Länsstyrelserna och SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Beräkningar visar att värmeböljor förväntas komma allt oftare och bli mer extrema. 

Värmebölja i nutid och framtidlänk till annan webbplats

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan
Länsstyrelserna samt SMHI, MSB, SGI, Livsmedelsverket, Svenskt
Vatten och Västerviks kommun. Skyfall förväntas inträffa allt oftare och bli mer extrema i och med att klimatet förändras. 

Skyfall i nutid och framtidlänk till annan webbplats

 

Som stöd i arbetet finns också en inspirationsfilm om hur våra städer kan anpassas till ett förändrat klimat. Genom filmen vill vi slå ett slag för arbetet med klimatanpassning. Arbetet kan tydliggöras genom att varje kommun tar fram en klimatanpassningsplan.

Filmen Klimatanpassning i stadenlänk till annan webbplats

Klimatkloka tips

Klimatets påverkan på natur och människa berör oss alla. Risken för skyfall, stormkänslighet, torka och värmeböljor ökar och vi får fler extrema vädersituationer.

#klimatklokatips är en kampanj i samarbete mellan Länsstyrelsen och Länsförsäkringar Kalmar län. Syftet är att ge dig råd om hur klimatförändringar påverkar dig, hur du kan förebygga skador på ditt hem - och vad du ska göra om olyckan är framme. Läs mer i kampanjmaterialet:

Webbplatsen klimatklokatips.selänk till annan webbplats

Översvämningsdirektivet

En konsekvens av ett förändrat klimat är att riskerna för översvämningar ökar. I EU arbetar medlemsländerna med att minska konsekvenserna från översvämningar enligt översvämningsdirektivet från 2007. Enligt direktivet ska alla medlemsländer kartlägga områden med störst översvämningshot och ta fram riskhanteringsplaner för dessa. För Sveriges del har 25 områden blivit identifierade med betydande översvämningsrisk, varav Kalmar tätort är identifierat i vårt län. Hot och riskkartor för de identifierade områdena finns i MSB:s översvämningsportal. 

MSB:s översvämningsportallänk till annan webbplats

Arbetet med riskhanteringsplaner pågår och beräknas bli färdiga för att gå ut på samråd under våren 2021 för att sedan beslutas vid årsskiftet 2021–2022. Åtgärderna i planen kommer att sträcka sig över åren 2022–2026.

Riskhanteringsplanen beskriver mål och åtgärder för att minska översvämningarnas konsekvenser för människors liv och hälsa, miljö, ekonomisk verksamhet och kulturarv inom det utpekade området. Åtgärderna i planen riktar sig främst till Kalmar kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen.

Kontakt