Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Verktyg för klimatanpassning

Det finns mycket underlag och många verktyg framtagna för arbetet med klimatanpassning. Här hittar du det material som har tagits fram för Kalmar län och vad som finns på Klimatanpassningsportalen.

Grunden för arbetet med klimatanpassning är data om dagens och framtidens klimat. SMHI har sammanställt en klimatanalys för Kalmar län. Mer information om klimat hittar du på SMHI:s webbplats och Klimatanpassningsportalen. Där finns till exempel databaser, kartvisningstjänster och nedladdningsbara data.

SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Klimatanpassningsportalen Länk till annan webbplats.

Den regionala handlingsplanen för Kalmar län beskriver:

 • Vilka effekter klimatförändringen förväntas få på länet.
 • Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i länet.
 • De åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med.

Regional handlingsplan för klimatanpassning Länsstyrelsen Kalmar 2020-2024 Pdf, 1.5 MB.

Klimat och sårbarhetsanalys för Länsstyrelsen Kalmar 2020 Pdf, 1.9 MB.

Kalmar län i ett förändrat klimat - En kartberättelse Länk till annan webbplats.

Lathund för klimatanpassning

En webbtjänst som är framtagen för att stödja kommuner som vill komma igång med sitt arbete med att ta fram en kommunal plan för klimatanpassning. Innehållet är framtaget i samverkan med kommuner och länsstyrelser och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

Lathund för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Portal för översvämningshot

Tjänsten innehåller geografiska översvämningsdata till stöd för kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB).

Portal för översvämningshot Länk till annan webbplats.

Dagvattenhantering i ett förändrat klimat

Rekommendationer för dagvattenslösningar och anpassningsåtgärder utifrån ett förändrat klimat.

Dagvattenhantering i ett förändrat klimat Pdf, 2 MB.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Vägledning och webbaserad kartvisningstjänst (Statens geotekniska institut - SGI).

Kartunderlag om ras, skred och erosion Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden

Handläggarstöd framtaget av Miljösamverkan Sverige inom ramen för Klimatanpassning i tillsyn.

Klimatanpassning i prövning och tillsyn Länk till annan webbplats.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering

Checklistan är till för att stödja främst handläggare på länsstyrelsen i hur de kan ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat när de granskar översiktsplaner och detaljplaner.

Checklista för fysisk planering Länk till annan webbplats.

Händelsescenario för Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan Länsstyrelserna och SMHI, MSB och FOI. Syftet med samarbetet är att ta fram händelsescenarier som inkluderar förväntade klimatförändringar. Beräkningar visar att värmeböljor förväntas komma allt oftare och bli mer extrema. 

Värmebölja i nutid och framtid Länk till annan webbplats.

Scenariot har tagits fram genom ett samarbete mellan
Länsstyrelserna samt SMHI, MSB, SGI, Livsmedelsverket, Svenskt
Vatten och Västerviks kommun. Skyfall förväntas inträffa allt oftare och bli mer extrema i och med att klimatet förändras. 

Skyfall i nutid och framtid Länk till annan webbplats.

 

Som stöd i arbetet finns också en inspirationsfilm om hur våra städer kan anpassas till ett förändrat klimat. Genom filmen vill vi slå ett slag för arbetet med klimatanpassning. Arbetet kan tydliggöras genom att varje kommun tar fram en klimatanpassningsplan.

Filmen Klimatanpassning i staden Länk till annan webbplats.

Klimatkloka tips

Klimatets påverkan på natur och människa berör oss alla. Risken för skyfall, stormkänslighet, torka och värmeböljor ökar och vi får fler extrema vädersituationer.

#klimatklokatips är en kampanj i samarbete mellan Länsstyrelsen och Länsförsäkringar Kalmar län. Syftet är att ge dig råd om hur klimatförändringar påverkar dig, hur du kan förebygga skador på ditt hem - och vad du ska göra om olyckan är framme. Läs mer i kampanjmaterialet:

Webbplatsen klimatklokatips.se Länk till annan webbplats.

Under 2021 har ett nytt nätverk för klimatanpassning bildats i Kalmar län. Länsstyrelsen Kalmar län är sammankallande och nätverket består av länets kommuner, Region Kalmar län samt regionala myndigheter.

Nätverket träffas fyra gånger årligen. Första mötet genomfördes 16 juni. Till hösten träffas nätverket igen.

Du och din organisation är välkomna att delta.

Minnesanteckningar 16 juni 2021 Pdf, 255.6 kB.
Presentation Klimatförändringar och kulturarvet Pdf, 16.6 MB.
Presentation Vattensituationen Kalmar län Pdf, 2.5 MB.
Presentation Ranking av kommunal klimatanpassning Pdf, 1.2 MB.

Översvämningsdirektivet

En konsekvens av ett förändrat klimat är att riskerna för översvämningar ökar. I EU arbetar medlemsländerna med att minska konsekvenserna från översvämningar enligt översvämningsdirektivet från 2007. Enligt direktivet ska alla medlemsländer kartlägga områden med störst översvämningshot och ta fram riskhanteringsplaner för dessa. För Sveriges del har 25 områden blivit identifierade med betydande översvämningsrisk, varav Kalmar tätort är identifierat i vårt län. Hot och riskkartor för de identifierade områdena finns i MSB:s översvämningsportal. 

MSB:s översvämningsportal Länk till annan webbplats.

Arbetet med riskhanteringsplaner pågår och beräknas bli färdiga för att gå ut på samråd under våren 2021 för att sedan beslutas vid årsskiftet 2021–2022. Åtgärderna i planen kommer att sträcka sig över åren 2022–2026.

Riskhanteringsplanen beskriver mål och åtgärder för att minska översvämningarnas konsekvenser för människors liv och hälsa, miljö, ekonomisk verksamhet och kulturarv inom det utpekade området. Åtgärderna i planen riktar sig främst till Kalmar kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen.

Samråd om riskhanteringsplan för översvämningsrisker

Länsstyrelsen Kalmar län genomför samråd gällande riskhanteringsplan för översvämningsrisker i Kalmar kommun.

Kalmar tätort är ett av de 25 områden i Sverige där översvämningsrisken är betydande och konsekvenserna kan bli stora.

Enligt översvämningsdirektivet och förordningen om översvämningsrisker har Länsstyrelsen Kalmar län tagit fram en riskhanteringsplan för Kalmar tätort. Riskhanteringsplanen beskriver mål och åtgärder för att minska riskerna för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet kommer drabbas vid en översvämning.

För mer information om översvämningsdirektivet:

Översvämningsdirektivet (msb.se) Länk till annan webbplats.

Samråd

Nu har du möjlighet att tycka till om innehållet i planen. Länsstyrelsen bjuder in berörda myndigheter, kommuner, organisationer, allmänhet och andra berörda till samråd, där du kan lämna synpunkter på riskhanteringsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådsunderlag

Kalmar tätort miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Kalmar tätort riskhanteringsplan Pdf, 5.8 MB.

Bilaga 2 Mål- och åtgärdstabell Kalmar tätort Pdf, 116.3 kB.

Lämna synpunkter

Skicka synpunkter senast 1 oktober 2021 till lars.ljungstrom@lansstyrelsen.se eller via brev till:

Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 Kalmar

Märk mejlet eller brevet med diarienummer 424-5859-2021.

Efter samrådet

Inskickade synpunkter hanteras efter sista svarsdagen och den slutliga riskhanteringsplanen ska vara färdigställd i december 2021. Riskhanteringsplanen gäller för perioden 2022 – 2027.

Har du frågor, kontakta:

Lars Ljungström
010-223 84 51
lars.ljungstrom@lansstyrelsen.se

Kontakt