EU-projektet SEAPLANSPACE

Länsstyrelsen Kalmar län ingår i ett nytt EU-projekt tillsammans med flera andra aktörer och länder runt Östersjön. Syftet är att ta fram kurser (webbinarier) och litteratur med fokus på havsplanering. På så sätt kommer vi bättre kunna jämföra, samarbeta och lära från varandra.

Fyra olika logotyper: Seplanspace, Interreg South Baltic, European Union och European Regional Development Fund

Projektet rör det geografiska område i södra Östersjön som kallas South Baltic-programområdet. För Sveriges del ingår Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. I projektet deltar också olika aktörer från övriga länder inom programområdet: Danmark, Tyskland, Polen och Litauen.

Projektet heter SEAPLANSPACE och är inriktat på planering i havet och kunskapsuppbyggnad för detta nya arbetsområde. Bakgrunden är EU:s ramdirektiv för havsplanering från 2014länk till annan webbplats som tar ett helhetsgrepp kring alla former av planering i havet. Samtliga EU-länder med kust ska ha beslutat sina havsplaner senast den 31 mars 2021.

Litteratur på engelska

Projektet ska ta fram upplägg för kurser och producera gemensam, internationell kurslitteratur. Dessutom ska varje land ta fram litteratur som speglar landets egna förutsättningar att arbeta med havsplanering. All litteratur ska översättas till engelska. På så sätt kan intressenter i de olika länderna både sätta sig in i den havsplanering som sker i Östersjön, och i de olika ländernas unika förutsättningar.

Kurserna och litteraturen ska göra det möjligt att jämföra och få en förståelse för de olika ländernas sätt att planera i havet. Förhoppningsvis kan arbetet på lång sikt även bidra till:

  1. Fler samarbetsformer mellan olika Östersjöländer
  2. Att Östersjön i högre utsträckning betraktas som en gemensam resurs att slå vakt om

Aktörer och målgrupper

Från Sverige utgår ytterligare en deltagare i projektet; World Maritime University (WMU). Det är en FN-organisation med uppdrag att verka för sjöfarten. Inom projektet samarbetar Länsstyrelsen Kalmar län och WMU för att skapa kurser och litteratur som är anpassade utifrån svenska förutsättningar.

Målgruppen i Sverige består främst av berörda inom kommuner och länsstyrelser samt andra som vill få en djupare inblick i hur planeringen av havet kan gå till. Kurserna kommer på grund av rådande omständigheter (covid-19) att genomföras digitalt som webbinarier.

Webbinariernas innehåll

Webbinarierna kommer bland annat att ta upp:

  • Exempel på hur data och planeringsunderlag kan framställas och tolkas
  • Olika samhällssektorers planeringsförutsättningar i havet
  • Hur översiktsplanering av havet kan ske genom olika mellankommunala samarbeten

Webbinarierna kommer helt enkelt att bygga på nyvunna erfarenheter när det gäller olika former av planeringsrelaterat arbete i havet.

Kontakt