Bostadsmarknaden Kalmar län

Varje år besvarar länets 12 kommuner Bostadsmarknads-enkäten, en enkät som Boverket skickar till landets samtliga 290 kommuner. Syftet med enkäten är att få en aktuell överblick över läget på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt bidra med underlag för bedömningar av kommande utveckling.

Ett kollage av bilder med människor och byggnader. Foto.

Foto: Mostphotos (längst upp till höger Mickes fotosida, längst ner till höger Leif Ingvarson).

Bostadsmarknadsenkäten 2021

I årets enkät var även frågor kring bostadsanpassningsbidrag med. Bostadsmarknadsenkäten innehåller i år sex delar:

  1. Läget på bostadsmarknaden
  2. Bostadsbyggande
  3. Allmännyttan
  4. Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen
  5. Läget på bostadsmarknaden för olika grupper
  6. Bostadsanpassningsbidrag

En nationell sammanställning av resultaten från enkäten görs av Boverket. På Boverkets webbplats finns mer information kring bostadsmarknadsenkäten.

Bostadsmarknadsanalysen 2021 på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadsmarknadsanalys 2021

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsmarknadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket. Bostadsmarknadsanalysen Kalmar län 2022 har tagits fram av Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsenhet i Kalmar.

Ta del av bostadsmarknadsanalys 2021 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)