Skyddsobjekt

Skyddsobjekt är benämningen på byggnader, andra anläggningar, objekt och områden som enligt Skyddslagen kan behöva ett förstärkt skydd mot sabotage, terroristbrott, grovt rån och spioneri samt röjande av andra hemliga uppgifter som rör totalförsvaret.

Exempel på förbudsskylt, svart text mot gul botten

Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet, detta kallas tillträdesförbud. Tillträdesförbudet omfattar även tillträde med hjälp av en obemannad farkost, exempelvis överflygning med en drönare.

Genom ett särskilt beslut får tillträdesförbudet kompletteras med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet. Exempelvis är det då förbjudet att fotografera eller teckna av denna typ av objekt.

Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, får tillträdesförbudet ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.

Vad är ett skyddsobjekt?

 • Ett skyddsobjekt är samhällsviktig verksamhet som har ett förstärkt skydd utifrån svensk lag för att skyddas mot sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt rån. Ett skyddsobjekt kan bestå av en byggnad, område eller annat objekt.
 • Skyddsobjekt är ofta uppmärkta med gula skyltar som visar vilka förbud som gäller.

Vilka förbud kan gälla vid skyddsobjekt?

 • Det vanligaste förbudet är tillträdesförbud, vilket betyder att det är endast personer som har tillåtelse som får vara på eller komma in på objektet.
 • När tillträdesförbud gäller är det heller inte tillåtet att flyga med drönare eller andra obemannade farkoster in över skyddsobjektet.
 • Det kan även finnas andra förbud, exempelvis förbud att avbilda, beskriva eller mäta, bada, dyka, ankra eller fiska.
 • Ibland kan ett område vara beslutat skyddsobjekt för att skydda allmänheten, exempelvis skjutfält.
 • Ett vattenområde som utgör ett skyddsobjekt ska vara utmärkt på allmänna kartor och på sjökort så att man vet var området är.
 • Var uppmärksam på, och respektera förbuden som gäller för skyddsobjektet.

Vad händer om man bryter mot förbuden?

Var försiktig så att du inte bryter mot något av förbuden. Även om du gör detta av misstag riskerar du att bli omhändertagen och polisanmäld. Brottet kan leda till böter eller fängelse mellan 6 månader till 2 år.

Vem vaktar skyddsobjekten?

 • Den som bevakar och skyddar ett skyddsobjekt kallas skyddsvakt. En skyddsvakt är beväpnad och har samma befogenheter som en polis, på och i närheten av ett skyddsobjekt.
 • Skyddsvakten kan besluta om kroppsvisitation av personer, söka efter föremål samt undersöka fordon som tagits med till platsen. Skyddsvakten får inte öppna brev eller andra enskilda handlingar. Skyddsvakten får även ta föremål i beslag.
 • Om en person befinner sig i närheten av ett skyddsobjekt kan skyddsvakten besluta att personen ska uppge uppgifterna även om personen inte vill besöka objektet.

Vem får komma in på skyddsobjektet?

Är personen behörig och vill komma in på ett skyddsobjekt måste personen uppge sitt namn, ålder och adress.

Ett skyddsobjekt är vanligtvis utmärkt med gula skyltar. Skyltarna sitter på skyddsobjektet eller på avgränsningar i området runt skyddsobjektet, exempelvis på ett staket eller en grind. På skylten framgår det vem som beslutat om skyddsobjektet, utifrån vilket lagrum och vilka förbud som gäller.

Ett skyddsobjekt är uppmärkt med förbudsskyltar. Förbudsskyltarna visar vilka förbud som gäller för skyddsobjektet. Det är utifrån skyddslagen varje persons ansvar att följa bestämmelserna som skyltarna informerar om.

 

Det är endast den som är behörig som har tillträde till skyddsobjektet.

Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig vid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet att:

 1. Uppge namn, ålder och bostadsadress.
 2. Gå med på kroppsvisitation som inte avser undersökning av brev eller annan enskild handling.
 3. Acceptera undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg som har medförts till platsen.

När ett skyddsobjekt ska bevakas får polis, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas. En anlitad person som inte är polis benämns som skyddsvakt.

Om en obemannad farkost befinner sig inom, i närheten av eller över ett skyddsobjekt får den som bevakar skyddsobjektet, om det behövs för att fullgöra bevakningsuppgiften, ingripa mot farkosten även på annat sätt än genom en undersökning. Våld mot farkosten får användas om andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.

Den som bevakar ett skyddsobjekt får (om det behövs för att bevakningsuppgiften ska kunna fullgöras) avvisa, avlägsna eller, om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt omhänderta en person inom eller invid skyddsobjektet, om personen:

 1. Överträder något förbud som gäller på grund av beslut enligt denna lag,
 2. Vägrar att på begäran lämna uppgift om namn, ålder eller bostadsort - eller lämnar uppgift om detta som skäligen kan antas vara oriktig.
 3. Vägrar att gå med på kroppsvisitation.
 4. Vägrar att acceptera undersökning av fordon, fartyg eller luftfartyg.

Ansöka om skyddsobjekt

Verksamhetsutövare som bedriver samhällsviktig verksamhet som behöver ett förstärkt skydd kan utifrån skyddslag (2010:305) ansöka om att få byggnader, andra anläggningar, områden och objekt beslutad som skyddsobjekt.

Ansökan om skyddsobjekt görs via blanketten nedan. Den kan inte skickas in digitalt utan skrivs ut och skrivs i manuellt för att sedan postas in till oss. I blanketten finns instruktioner om vart den ska skickas. En ansökan per objekt krävs.

Blankett för ansökan om skyddsobjektPDF

Blanketten är inte tillgänglighetsanpassad och kommer att ingå under den kommande tillgänglighetsredovisningen som publiceras den 23 september.

Verksamhetsutövaren som ansöker om beslut om skyddsobjekt ansvarar för att distribueringen av ansökan sker på ett säkert sätt. Exempelvis kan uppgifterna skickas till Länsstyrelsen med en godkänd speditör (som organiserar transporter) i ett säkerhetskuvert eller lämnas in direkt till länsstyrelsen för vidare handläggning.

Länsstyrelsen bedömer och avväger

När Länsstyrelsen har tagit emot en ansökan görs en bedömning och en intresseavvägning innan beslut fattas. Kriterierna enligt skyddslagen måste vara uppfyllda och beslutet ska (om möjligt) inte medföra skada eller olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen. Skyddsobjektet får inte vara mer omfattande eller ingripande än vad som är nödvändigt för att skyddsbehovet ska uppfyllas.

När länsstyrelsen har fattat beslut om ärendet skickas beslutet till kontaktpersonen som angetts i ansökan.

Objektsägarens ansvar

Den som är objektsägare bör genomföra en analys om ur vilket perspektiv verksamheten är skyddsvärd och hur förbuden ska upprätthållas utifrån beslutet om skyddsobjekt.

Skydd och bevakning bör vara dimensionerat efter skyddsvärdet. För att skyddslagen ska kunna tillämpas rätt ska en tydlig avgränsning finnas samt att objektet ska märkas med de förbud som gäller.

Objektsägaren bör göra en noggrann beskrivning eller instruktion till den egna bevakningsorganisationen över det beslutade skyddsobjektet. I instruktionen bör eventuella förbud och variationer av förbudstyper finnas med. Det bör tydligt framgå och dokumenteras hur behörighet för tillträde regleras och styrs, vem som är behörig samt vem som beslutar om behörighet.

Kontakt