Civilt försvar

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt och vi anordnar även utbildningar och övningar.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig.

Det civila försvarets främsta uppgifter är att

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Så arbetar Länsstyrelsen med civilt försvar

Offentliga och privata aktörer påverkas av totalförsvarsplaneringen. Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet och att stödja kommuner och regioner i deras arbete med civilt försvar.

Fram till 2020 är stödet inriktat på följande uppgifter

 • kompetenshöjning inom totalförsvar
 • säkerhetsskydd
 • krigsorganisation och krigsplacering.

Arbetet med civilt försvar bygger på samhällets befintliga krisberedskap. Det är Länsstyrelsen som samordnar länets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning.

Fokusområde för totalförsvarsplaneringen

Det geografiska området för Försvarsmaktens södra militärregion omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Länsstyrelserna i dessa län och Försvarsmakten arbetar gemensamt med totalförsvarsplaneringen.

Arbetet som ska utföras de kommande åren beskrivs i ett dokument som kallas högre regional grundsyn. I den högre regionala grundsynen pekas följande fokusområden ut för perioden 2018-2020:

 • krigsorganisation
 • ledningsplats
 • säker kommunikation
 • övning
 • intern styrning och förankring
 • gemensam planering
 • beredskapsplanering
 • regional kompetens
 • privatoffentlig samverkan
 • samhällsviktig verksamhet.

De flesta måste vara beredda att kunna klara sig själva en tid. I en krissituation som påverkar samhället behöver hjälpen i första hand gå till dem som behöver den bäst. En bra förberedelse är därför att se över din egen hemberedskap. Det kan du ha nytta av i många situationer såsom vid långvariga strömavbrott, oväder eller vattenbrist. På webbplatsen Din säkerhet finns många bra tips hur du förbereder dig. I broschyren Om krisen eller kriget kommer finns mer information om krisberedskap, totalförsvaret och varningssystem.

Din krisberedskaplänk till annan webbplats

Broschyren Om krisen eller kriget kommerlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet

Totalförsvaret består av civilt försvar och militärt försvar. Vi på Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet. Vid höjd beredskap eller krig ska vi:

 • samordna de civila försvarsåtgärderna i länet,
 • se till att det finns en gemensam inriktning i de ansträngningar som kommuner, civila myndigheter och andra organisationer gör för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner,
 • samordna det civila och det militära försvaret, i samråd med Försvarsmakten,
 • se till att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att de stärker och främjar vår försvarsförmåga.

En introduktion till totalförsvarlänk till annan webbplats

Kontakt

Krisberedskapsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)