Luftutsläpp i Kalmar län 2002

I denna rapport sammanställs luftutsläppen i Kalmar län för år 2002. Emissionerna redovisas per källa, ämne och för respektive kommun. Utsläppen har räknats fram utifrån nationell och lokal statistik samt uppmätta eller uppskattade värden. De föroreningar som inventerats är svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak, flyktiga organiska ämnen och koldioxid (fossil och från biobränsle). För att få en heltäckande bild har nio olika källor undersökts: industrier, arbetsmaskiner, djurhållning, flyg- och tågtrafik, lösningsmedel och produktanvändning, sjöfart, småskalig uppvärmning och vägtrafik. Inventeringen visar vilka källor som har störst betydelse för utsläppen och är en bra grund för miljövårdsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_02&context=36