Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Det är förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som styr när och hur årsredovisningen ska lämnas in samt vad den ska innehålla.

Årsredovisning 2020

Vi kan rapportera goda resultat för alla uppdrag vi fått i regleringsbrevet och de extra vi fått under året, trots att verksamheten har påverkats i stor utsträckning av pandemin.

Det ekonomiska resultatet slutar på ett underskott på 6,3 miljoner. De främsta orsakerna är ökade kostnader i och med pandemin, lägre intäkter än budgeterat samt ökade personalkostnader.

Den pandemi som pågått under större delen av året har förstås väsentligt påverkat länsstyrelsernas verksamhet.

Årsredovisning 2020 Länk till annan webbplats.

Framsida Årsredovisning 2018

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00