Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

Årsredovisning 2021

År 2021 har på många sätt varit ett prövningarnas år; för vårt land, för länet och för Länsstyrelsen Kalmar län. Det har varit ett år som har präglats av pandemins konsekvenser och en allt mer spänd utveckling i vår omvärld. Det har också varit ett år som har präglats av många enastående insatser, enskilt och tillsammans, för att hantera utvecklingen.

Denna årsredovisning beskriver tydligt bredden i länsstyrelsens verksamhet. Vi arbetar för att de nationella målen ska få genomslag regionalt och för att leva upp till vår vision ”Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt”. Under 2021 har vi särskilt fokuserat på tre kraftsamlingsområden; Effektivitet och service, Torka och vattenbrist samt Civilt försvar.

Årsredovisning 2021 Länk till annan webbplats.

Framsida Årsredovisning 2021

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00