Vind i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Regeringsuppdrag gällande covid-19

Länsstyrelserna har fått flera olika regeringsuppdrag med anledning av coronapandemin. Här kan du läsa vad de olika uppdragen innebär för länsstyrelsen och hur vi utför uppdragen.

Pågående uppdrag

Länsstyrelsens arbete med krisledning

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt samhälle. För Kalmar län har länsstyrelsen, nu som tidigare, ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi samordnar det regionala krisledningsarbetet, säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer, inte minst kommunerna, i detta arbete. Vi rapporterar också till regeringen om situationen och behoven i Kalmar län. Andra länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länsstyrelsen Kalmar län följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå.

Uppdrag till Länsstyrelserna att inkomma med löpande samlade lägesbilder med anledning av covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringens pressmeddelande den 20 mars 2020)

Länsstyrelsens information om coronaviruset och covid-19

I april fick landets länsstyrelser uppdraget av regeringen att hjälpa Socialstyrelsen att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Länsstyrelserna samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Kalmar län har sedan lång tid tillbaka upparbetade kanaler och system för samverkan med länets aktörer. Detta medför att man löpande kan hämta in information och stödja kommunerna att få fram material efter behov. Den regionala samordningen av material fungerar bra och i dagsläget har ingen kommun uttryckt behov av stöd från Socialstyrelsen.

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringsuppdraget den 3 april 2020)

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

Den 11 juni fick länsstyrelserna i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevdes. Länsstyrelserna skulle också bistå i uppföljningen av hur detta påverkar smittspridningen över landet. Uppdraget sträckte sig till den 15 oktober 2020. Den 14 oktober kom ett nytt uppdrag med ungefär samma innehåll, som pågår till 1 juni 2021. Länsstyrelsen i Skåne län samordnar uppdraget.

Länsstyrelsen Kalmar län samverkar med Region Kalmar och kommunerna samt andra berörda aktörer inom länet för att hämta information om läget. Informationen vidareförmedlas till regeringen genom löpande regionala lägesbilder som skapar en nationell lägesbild. Det bidrar till att regeringen kan vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Som ett tillägg fick Länsstyrelserna den 30 juli ett uppdrag att sprida information och kommunicera med allmänheten, kommuner och andra berörda aktörer om vikten av efterlevnad av myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd. Länsstyrelserna skulle även samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning.

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter Länk till annan webbplats. (Regeringsuppdraget den 11 juni 2020)

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, råd och riktlinjer som utfärdats för att minska smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringsuppdraget den 14 oktober)

Uppdrag att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att gemensamt samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin. Uppdraget består av två delar:

 1. Myndigheterna ska utarbeta och genomföra förstärka kommunikationsinsatser för att öka efterlevnaden av gällande råd och det gäller särskilt de lokala allmänna råden.
 2. Myndigheterna ska ta fram en kommunikationsstrategi som säkerställer att kommunikation från nationell till lokal nivå är samordnad och med regionala anpassningar. I uppdraget ingår att myndigheterna ska fortsätta att stödja lokala och regionala aktörer när lokala allmänna råd införs i regionen.

Myndigheterna ska senast den 9 december 2020 redovisa en gemensam samlad kommunikationsstrategi för arbetet. Därefter ska myndigheterna löpande redovisa sina kommunikationsinsatser och bedöma faktiska och förväntade effekter utifrån strategin. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2021.

Stärkt kommunikation till allmänheten om covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringens nyhet 6 november 2020)

Uppdrag att redovisa och vidareutveckla formerna för regional och lokal samverkan inför eventuella smittutbrott av covid-19

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten att redovisa och vidareutveckla formerna för regionala och lokala samverkan inför eventuell smittspridning eller smittutbrott av covid-19.

Redovisning och vidareutveckling av formerna för regional och lokal samverkan inför eventuella smittutbrott av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Regeringens nyhet 19 mars 2021).

Myndigheterna ska:

 • se till att berörda aktörer har en gemensam lägesbild av smittspridningen.
 • efter samråd med aktörerna redovisa behov av smittskyddsåtgärder.
 • utvärdera och vidareutveckla metoder och strategier för samverkan med regionala och lokala aktörer.
 • redovisa hur den gemensamma lägesbilden hos berörda aktörer inom länet upprätthålls.

Uppdraget slutredovisas senast den 30 augusti 2021 till Socialdepartementet.

För att minska risken för spridning av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Hittills har kommunerna skött tillsynen över serveringsställena medan regionens smittskyddsläkare har beslutat om tillfällig stängning.

Enligt den nya lagen har kommunerna, utöver tillsynen, även befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna. Lagen gäller från den 1 juli till och med den 31 december 2020. Regeringen föreslog i oktober att lagen ska förlängas till 31 maj 2021. Länsstyrelserna har fått uppdraget att ge kommunerna råd och vägledning i detta arbete. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats. (Regeringskansliets rättsdatabas)

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Länk till annan webbplats. (Pressmeddelande från regeringen 22 oktober 2020)

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning (Länsstyrelsens webbplats)

Sedan den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Avslutade uppdrag

Uppdraget innebär att länsstyrelserna, i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ, ska bistå regionerna vid utbyggnaden av kapacitet för att utföra storskalig provtagning för covid-19. Provtagningarna omfattar både pågående infektion samt antikroppstester. Uppdraget pågår till den 31 december 2020 och samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen hjälper Region Uppsala att sprida deras information om provtagning i våra digitala och sociala mediekanaler. Länsstyrelsen har även bidragit med stabspersonal till Region Uppsala för att stödja dem i deras provtagningsarbete.

Uppdrag att bistå regionerna i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringsuppdraget den 4 juni 2020)

Under rådande pandemi finns risk att många befintliga sociala problem förvärras. Regeringen har därför uppdragit åt landets länsstyrelser att ta in lägesbilder från kommunerna om social problematik och utsatthet. Regeringsuppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län och redovisas vid två tillfällen: i juli samt oktober.

Regeringen har givit länsstyrelserna i uppdrag att samordna lägesbilder av kommunernas bedömningar av eventuell risk för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin samt kommunernas beskrivning av vidtagna eller planerade åtgärder. Tillsammans med bland annat Socialstyrelsen tog länsstyrelserna fram frågor som besvarades av kommunerna vid två tillfällen.

Lägesbilderna innefattar bland annat risker och åtgärder som rör social utsatthet. Det finns exempelvis en ökad risk för att barn i utsatta familjer far mer illa samt risk för våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, om fler är hemma och mer isolerade med anledning av covid-19.

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet Länk till annan webbplats. (Regeringsuppdraget den 11 juni 2020)

Rapportering avseende uppdrag ”Lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet med anledning av covid-19" Pdf, 244.6 kB. (Rapport från Länsstyrelsen i Halland den 3 juli 2020)

Länsstyrelserna fick den 7 juli 2020 ett nytt regeringsuppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19. Länsstyrelsen i Hallands län samordnade uppdraget, som redovisades till regeringen den 1 september.

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19  Länk till annan webbplats.(Regeringsuppdraget den 2 juli 2020)

Plan inför nya utbrott av covid-19 Länk till annan webbplats. (Regeringens presskonferens den 6 juli 2020)

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00