Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets bostadsmarknadsanalys är här

Små trähusfigurer mot blå bakgrund

2024 års bostadsmarknadsanalys är nu färdig. Den visar att länet, liksom landet i stort, står inför stora utmaningar i att tillgodose invånarnas möjlighet att bo i en rimlig bostad.

- Bostadsmarknadsanalysen för Kalmar län visar att det finns behov av en större variation i utbudet för bostadsmarknaden för att bättre svara mot de behov som finns hos länets invånare. Ökade levnadskostnader, ensidigt och minskande bostadsbyggande och konjunkturläget medför stora utmaningar för länet, säger länsarkitekt Pär Hansson.

För att öka möjligheterna till en jämlik och jämställd bostadsmarknad krävs en hållbar planering och insatser som möjliggör en större variation i bostadsbeståndet och tillgängliggör dessa för samhällets olika grupper. Det kräver att kommuner, myndigheter och regionala organ arbetar tillsammans. Det krävs också nya bostadssociala verktyg på kommunal nivå. Tröskeln för att komma in på bostadsmarknaden behöver sänkas och möjligheten att införa en svensk modell med riktade bostäder behöver undersökas.

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, lyfter fram viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss